ບໍລິການຝາກນິລະໄພຊັບສີນມີຄ່າ

 

ເພື່ອປົກປ້ອງສິ່ງຂອງມີຄ່າຂອງທ່ານ, ດ້ວຍຕູ້ນິລະໄພຂອງທະນາຄານລາວກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ, ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນລາຄາ ເປັນກັນເອງແລະພຽບພ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງພວກເຮົາທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນອາຄານທີ່ມີຄວາມປອດໄພສູງເຊິ່ງຈະສ້າງ ຄວາມໝັ້ນໃຈສະບາຍໃຈຫາຍຫ່ວງແກ່ທ່ານໃນລະດັບສາກົນ.

ຫ້ອງເກັບມ້ຽນຕູ້ຝາກນິລະໄພຮັກສາເຄື່ອງຂອງທະນາຄານລາວກໍ່ສ້າງຈຳກັດ ມີການຈັດເວນຍາມຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ແໜ້ນໜາຕະ ຫລອດ24ຊົ່ວໂມງແລະຕູ້ຝາກນິລະໄພແມ່ນຖືກສ້າງມາຈາກເຫລັກກ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງປ້ອງກັນນ້ຳ, ກັນໄຟໄໝ້ໄດ້ເຊິ່ງມັນຖືກອອກ ແບບມາເພື່ອປົກປ້ອງຊັບສິນທີ່ມີຄ່າຂອງທ່ານໂດຍສະເພາະແມ່ນນຳເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ. ແລະ ເຮັດໃຫ້ສັບສິນຂອງທ່ານປອດໄພຫ່າຍຫ່ວງເມືອມາຝາກບໍລິການຝາກນິລະໄພກັບທະນາຄານລາວກໍ່ສ້າງ.

ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນລູກຄ້າຂອງທະນາຄານລາວກໍ່ສ້າງກໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ບໍລິການຕູ້ຝາກນິ ລະໄພຂອງທະນາຄານລາວກໍ່ສ້າງໄດ້.

ພຽງແຕ່ທ່ານມາພົບພວກເຮົາຢູ່ທີ່ສໍານັກງານຂອງທະນາຄານລາວກໍ່ສ້າງໄດ້ທີ່ບ້ານໂພນສີນວນ,ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂທ: 021-285555
ແຟັກ: 021-285355
www.lc-bank.com

ເຊີນທ່ານມາໃຊ້ບໍລິການຕູ້ຝາກນິລະໄພນຳທະນາຄານລາວກໍ່ສ້າງເພື່ອຮັກສາຊັບສິນທີ່ມີຄ່າຂອງທ່ານດ້ວຍອັດຕາບໍລິການທີ່ໜ້າສົນໃຈ ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ຈັດກຽມໃວ້ສຳລັບທ່ານແລ້ວ.