ບັນຊີເງິນຝາກຊັ້ນໜຶ່ງ

 

ທ່ານຈະໄດ້ຫຍັງຈາກບັນຊີຊັ້ນໜື່ງ ?

ລູກຄ້າຊັ້ນໜຶ່ງຈະໄດ້ຮັບບູລິມະສິດພິເສດຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ລຸ່ມນີ້ຄື :

- ສິດທິພິເສດໃນການບໍລິການນອກສະຖານທີ່ໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າບໍ່ສາມາດເຂົ້າມາທະນາຄານໄດ້, ພຽງແຕ່ທ່ານໂທຫາເຮົາພະນັກງານຂອງ ພວກເຮົາຈະໄປບໍລິການທ່ານທີ່ສຳນັກງານຂອງທ່ານເອງ.
- ສິດທິພິເສດໃນການນຳໃຊ້ຊັ້ນພິເສດແບບສ່ວນຕົວໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາກົດບັດຄິວ.
- ພະນັກງານຂອງທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງຈະຕ້ອນຮັບແລະຈັດການງານດ້ານທຸລະກຳການທະນາຄານທັງໝົດຂອງທ່ານປຽບເໝືອນຜູ້ຈັດ ການສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ.
- ສິດທິພິເສດໃນການເບີກເງີນເປັນຈຳນວນຫຼາຍພຽງແຕ່ທ່ານແຈ້ງທະນາຄານກ່ອນລວງໜ້າໜຶ່ງມື້ຫຼືໜຶ່ງຊົວໂມງ
- ສິດທິພິເສດໃນການໂອນເງິນ, ແລກປ່ຽນເງິນດ້ວຍຄ່າທໍານຽມທີ່ເປັນກັນເອງ ແລະສາມາດຢືມເງິນດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍພິເສດ.
- ນອກຈາກນັ້ນພວກເຮົາຍັງມີບໍລິການພິເສດສຳລັບລູກຄ້າຊັ້ນໜຶ່ງທີ່ຈະຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດເມື່ອທ່ານໄປໃຊ້ບໍລິການກັບຮ້ານທີ່ໄດ້ເຂົ້າ ຮ່ວມສະມາຊິກກັບສະໂມສອນບັນຊີຊັ້ນໜຶ່ງກັບການບໍລິການຊັ້ນເລີດຂອງພວກເຮົາ.

ຈະເປີດບັນຊີຊັ້ນໜື່ງໄດ້ແນວໃດ?

- ເປີດບັນຊີເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນ 500,000,000 ກີບ / 2,000,000ບາດ /50,000ໂດລາ.
- ທ່ານຈະໄດ້ຮັບປຶ້ມບັນຊີຊັ້ນໜຶ່ງ.
- ທ່ານຈະໄດ້ຮັບປື້ມແຊັກຊັ້ນໜຶ່ງ.
- ທ່ານຈະໄດ້ຮັບບັດທອງຊັ້ນໜື່ງ (ບັດATM ຄຳ).

ເອກະສານປະກອບມີ

- ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວຫຼືປື້ມສໍາມະໂນຄົວ.
- ສໍາເນົາ ປື້ມພາດສະປໍ ແລະ ໃບອານຸຍາດເຮັດວຽກ (ໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ ເຮັດວຽກຢູ່ລາວ).
- ສໍາເນົາ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ.
- ສໍາເນົາທະບຽນການລົງທຶນ.
- ສໍາເນົາ ໃບທະບຽນອາກອນ.