ບໍລິການໂອນເງິນ

1.ບໍລິການໂອນເງິນ
ໃຫ້ບໍລິການໂອນເງິນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍຄວາມສະດວກສະບາຍ ວ່ອງໃວ, ປອດໄພ ແລະ ທັນໃຈໂດຍຜ່ານລະບົບ online and Electonic SWIFT & WESTERN UNION

 • ທ່ານສາມາດໂອນ-ຮັບເງິນຈຳນວນຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກດ້ວຍ SWIFT ທີ່ທັນສະໄໝແລະເຊື່ອຖືໄດ້
 • - ທ່ານສາມາດໂອນເງິນ - ຊໍາລະສະສາງດ້ວຍ SWIFT ດ້ວຍລະບົບທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ປອດໄພ
2. ບໍລິການບັດອີເລັກໂທຼນິກ

ບໍລິການບັດອີເລັກໂທຼນິກ ATM Card, Visa, Master Card and Union pay


3.ບໍລິການແລກປ່ຽນ

ທະນາຄານໃຫ້ບໍລິການຊື້-ຂາຍ ແລະ ແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ


4.ບໍລິການສິນເຊື່ອ

ທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຕອບສະໜອງສິນເຊື່ອ ໄລຍະສັ້ນມ ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວໂດຍສອດຄ່ອງແລະແທດເໝາະໃນຂະແໜງທຸລະກິດຕ່າງໆດ້ວຍຄວາມສະດວກວ່ອງໄວແລະທັງໃຫ້ການປຶກສາແບບມືອາຊີບເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານ


ການບໍລິການເງິນກູ້
 • ເງິນກູ້ສ່ວນບຸກຄົນ
 • ເງິນກູ້ມີກຳນົດ
 • ເງິນກູ້ໝູນວຽນ
 • ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ
ການບໍລິການອອກໜັງສືຄ້ຳປະກັນ
 • ໜັງສືຄ້ຳປະກັນການປະມູນ
 • ໜັງສືຄ້ຳປະກັນຮັບເງິນລ່ວງໜ້າ
 • ໜັງສືຄ້ຳປະກັນການປະຕິບັດງານ
 • ໜັງສືຄ້ຳປະກັນຜົນງານ
ການບໍລິການໜັງສືສິນເຊື່ອ
 • ໜັງສືສິນເຊື່ອເພື່ອການນຳເຂົ້າ
 • ໜັງສືສິນເຊື່ອເພື່ອການສົ່ງອອກ ແລະ ເອກະສານຢັ້ງຢືນຕ່າງໆ