ອັດຕາດອກເບ້ຍ

 

 

ປະເພດເງິນຝາກ

 

 

 

ອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່ປີ %

 

 

ວົງເງິນເປີດບັນຊີຂັ້ນຕ່ຳ

 

ວົງເງິນຄົງຄ້າງບັນຊີຂັ້ນຕ່ຳ

LAK THB USD LAK THB USD CNY LAK THB USD

ບັນຊີຝາກປະຢັດ

 

1,74 1 1,17 100.000 500 10 0 100.000 500 10

ບັນຊີກະແສລາຍວັນ

 

      2.000.000 8.000 200 0 200.000 1.000 20

ບັນຊີເງິນຝາກຊັ້ນໜຶ່ງ

 

1,74 1 1,17 500.000.000 2.000.000 50.000 0 250.000.000 1.000.000 25.000

ບັນຊີສ່ວນຕົວ

 

      100.000 400 10 100 0 0 0

 

 

ປະເພດເງິນຝາກ

 

ອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່ປີ %

 

 

ວົງເງິນເປີດບັນຊີຂັ້ນຕ່ຳ

ບັນຊີຝາກປະຈຳ (ດອກເບ້ຍລາຍເດືອນ) LAK THB USD LAK THB USD

12 ​ເດືອນ

 

5,33 3,65 3,78

 

 

 

 

1.000.000

 

 

 

 

 

 

 

5.000

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

24 ​ເດືອນ

 

6,45 4,74 5,18

36 ​ເດືອນ

 

6,80 5,68 6,18

48 ​ເດືອນ

 

6,82 6,46 6,87

60 ​ເດືອນ

 

6,88 6,55 6,97

 

 

ປະເພດເງິນຝາກ

 

ອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່ປີ %

 

 

ວົງເງິນເປີດບັນຊີຂັ້ນຕ່ຳ

ບັນຊີຝາກປະຈຳ LAK THB USD LAK THB USD

3 ​​ເດືອນ

 

2,99 1,89 2,19

 

 

 

 

 

1.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

6 ​​ເດືອນ

 

3,81 2,67 2,87

12 ​​ເດືອນ

 

5,32 3,64 3,77

24 ​​ເດືອນ

 

6,44 4,73 5,17

36 ​​ເດືອນ

 

6,79 5,67 6,17

48 ​​ເດືອນ

 

6,81 6,45 6,86

60 ​ເດືອນ

 

6,87 6,54 6,96

 


  ບົດລາຍງານການເງິນ

 1. ບົດລາຍງານປະຈຳເດືອນ:

  ປີ 2014

  ປີ 2013
 2.  

 3. ບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ:

  ປີ 2019

  ປີ 2018

  ປີ 2017

  ປີ 2016

  ປີ 2015

  ປີ 2014

  ປີ 2013
 4.  

 5. ບົດລາຍງານປະຈຳປີ:

  ປີ 2018

  ປີ 2017

  ປີ 2016

  ປີ 2015

  ປີ 2014

  ປີ 2013