ບັນຊີຝາກປະຈຳ

 

ເປັນຜະລິດຕະພັນໜື່ງທີ່ທະນາຄານລາວກໍ່ສ້າງມອບໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງຈາກເງິນຂອງທ່ານເອງແມ່ນ ເປັນບັນຊີຝາກມີກຳນົດ ເຊີ່ງເປັນການລົງທຶນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍແຕ່ມີອັດຕາອກເບ້ຍສູງ ແລະ ຍັງເປັນການວາງແຜນຄວາມຕ້ອງ ການດ້ານການເງິນທີ່ດີໃນອານາຄົດ, ອັດຕາດອກເບ້ຍລາຍໄດ້ທີ່ແນ່ນອນໃນຊ່ວງໄລຍະກຳນົດ ເວລທີ່ທ່ານສາມາດເລື່ອກດ້ວຍຕົນເອງ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການລາຍຮັບປະຈຳຈາກາກນລົງທຶນຂອງທ່ານ ແລະ ທ່ານຍັງບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ເງິນດັ່ງກ່ວານັ້ນບັນຊີຝາກມີ ກຳນົດຂອງທະນາຄານລາວກໍ່ສ້າງແມ່ນບັນຊີທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ບັນຊີຝາກມີກຳນົດຂອງທະນາຄານລາວກໍ່ສ້າງ

ທ່ານສາມາດເປີດບັນຊີໄດ້ໂດຍພຽງແຕ່ທ່ານມີເງິນເບື້ອງຕົ້ນ 1000,000 ກີບ , 5000 ບາດ , 100 ໂດລ້າ, ຊື່ງທະນາຄານໄດ້ກຳນົດການ ຝາກປະຈຳໄວ້ຄື: 3,6,12,24 ເດືອນເລືອກໄລຍະກຳນົດເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພີດເພີນກັບລາຍຮັບທີ່ແນ່ນອນຈາກການລົງທຶນຂອງທ່ານ.

ການຖອນເງິນຈາກບັນຊີຝາກມີກຳນົດກ່ອນກຳນົດເວລາ

ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ພາຍໃຕ້ການເຫັນດີຂອງທະນາຄານ,ແຕ່ວ່າອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງຈຳນວນເງິນທີ່ຖອນກ່ອນໄລຍະທີ່ກຳນົດໄວ້ນັ້ນແມ່ນ ຈະຖຶກຫຼຸດລົງ ແລະ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມເພີ້ມ,ຂໍ້ມູນເພີ້ມເມທ່ານສາມາດສອບຖາມທີ່ທະນາຄານລາວກໍ່ສ້າງ.