ບັນຊີກະແສລາຍວັນ

 

ບັນຊີກະແສລາຍວັນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄຸ້ມຄອງການຈ່າຍເງິນເປັນຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ດີຂື້ນ ແລະ ເປັນວິທິທີ່ງ່າຍດານໃນການຄຸ້ມ ຄອງບັນຊີຂອງທະນາຄານມັຍບໍ່ພຽງແຕ່ຈະປົກປັກຮັກສາເງີນຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດດຳເນີນການຈ່າຍເງິນກ້ອນໃຫ່ຍພາຍໃນປະເທດໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເງິນສົດອີກດ້ວຍ,ທ່ານບໍ່ຕ້ອງກັງວົນທີ່ຈະພົບພາເງິນ. ບຸກຄົນໃດກໍ່ຕາມພຽງແຕ່ເປີດບັນຊີກັບທະນາຄານລາວກໍ່ສ້າງທ່ານກໍ່ຈະປອດໄພ.

ເງື່ອນໄຂໃນການເປີດບັນຊີກະແສລາຍວັນນີ້ແມ່ນ :

- ມີວົງເງິນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນ: 5,000,000ກີບ/ 20,000ບາດ/ 500ໂດລາ/ 5,000,000ຢວນ

- ທ່ານຈະໄດ້ຮັບປື້ມເເຊັກ

ເອກະສານປະກອບມີ :

- ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວຫຼືປື້ມສໍາມະໂນຄົວ
- ສໍາເນົາ ປື້ມພາດສະປໍ ແລະ ໃບອານຸຍາດເຮັດວຽກ (ໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ ເຮັດວຽກຢູ່ລາວ)
- ສໍາເນົາ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
- ສໍາເນົາທະບຽນການລົງທຶນ
- ສໍາເນົາ ໃບທະບຽນອາກອນ