ສົ່ງ ອີເມລ. ຊ່ອງທີ່ມີຫມາຍ '*' ຕ້ອງໃສ່ຂໍ້ມູນ.
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ:

Lao Construction Bank

Head Office

Unit 10, Cosco road, Phonsinuan Village, Sisatthanark District, Vientiane Capital, Lao PDR

Swift Code: LCBVLALA

Tel: (856-21) 285555

Fax: (856-21) 285355